جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,876,188 12.38 7,027,521 16.52 7,060,427 16.25 7,047,729 16.3
اوراق مشارکت 9,916,846 65.46 20,545,450 48.31 21,198,668 48.8 22,084,794 51.06
سپرده بانکی 4,719,269 31.15 13,884,227 32.64 14,184,079 32.65 13,148,782 30.4
وجه نقد 3,700 0.02 17,242 0.04 9,474 0.02 148 0
واحد صندوق 234,832 1.55 791,017 1.86 776,505 1.79 768,357 1.78
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,600,445 -10.56 265,800 0.62 211,210 0.49 198,633 0.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,397,231 9.22 5,427,874 12.76 5,342,893 12.3 5,368,735 12.41