امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه در تاریخ 1394/03/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات هزینه حسابرس و نرم افزار در صندوق
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات هزینه حسابرس و نرم افزار در امیدنامه صندوق
صورتجلسه مجمع تغییر ماده 3 امیدنامه 1399/01/31
صورتجلسه مجمع تغییر ماده3 امیدنامه مورخ 1399/01/31
صورتجلسه مجمع 31/01/1399 تغییرات امیدنامه
صورتجلسه تغییرات بندهای امیدنامه صندوق در خصوص بخشنامه شماره12010065
صورتجلسه مجمع تغییر بند 11 امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 25.000.000 واحد به 30.000.000 واحد.
روزنامه کثیرالانتشار تغییر بند 11 امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 25.000.000 واحد به 30.000.000 واحد.
افزایش هزینه سالانه نرم افزار صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه
تغییر بند 11 امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 15.000.000 واحد به 25.000.000 واحد.
افزایش کارمزد حسابرس و تغییر بند 4/3 امیدنامه
صورتجلسه ممهور به مهرسازمان مبنی بر تغییر مقطع زمانی پرداخت سود ١٥/١٢/١٣٩٥
صورتجلسه ممهور به مهرسازمان مبنی بر افزایش حداکثرکارمزد متولی و هزینه نرم افزار ٢٢/١٠/١٣٩٥
صورتجلسه تغیرات صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه ١٨/٠٩/١٣٩٤
صورتجلسه تغیرات صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه ١٢/٠٧/١٣٩٥
صورتجلسه افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از تعداد4.000.000 به تعداد5.000.000 ٢٤/٠٨/١٣٩٥
صورتجلسه افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از تعداد2.000.000 به تعداد4.000.000 ٢٤/٠٨/١٣٩٥
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/05/28
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/06/11
تایید متولی صندوق در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار ٢٢/١٠/١٣٩٥
تایید سازمان بورس در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار ٢٢/١٠/١٣٩٥
افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از تعداد 7.000.000 به تعداد 15.000.000 واحد ٠٥/١٠/١٣٩٥