دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك خاورميانه (سهامي عام) 7,000 %70.00
2 كارگزاري بانك خاورميانه 3,000 %30.00