اخبار

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع 08-10-98 با موضوع تصویب بخشنامه 12010065 1398/12/11
راهنمای ثبت نام در سامانه سجام 1397/09/12
مجوز ممهور سازمان مبنی بر تمدید مجوز صندوق 1397/04/11
صورتجلسه 1397/02/30 مبنی تغییرات بند 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
مجمع صندوق افق در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق وافزودن کارمزد ثبت ونظارت سازمان بورس برصندوقهاي با درآمد ثابت به میزان 0.00005 اندازه صندوق بر اساس مجوز، تا سقف 5.000 میلیون ریال در تاریخ 22/12/1396 1396/12/22
پیرو مجمع مورخ 96/08/21 و تایید سازمان به شماره 122/31085 مورخ 96/11/09 سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اصلاحات اساسنامه به تایید ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران رسید 1396/12/09
مجوز سازمان مبنی بر تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/08/21 1396/11/10
مجوز صورتجلسه حذف ضامن96/11/05 1396/11/07
برگزاری مجمع تصویب امیدنامه و اساسنامه و ارسال پیش نویس به سازمان بورس 1396/08/21
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای دوره مالی منتهی به تاریخ31 شهریورماه 1396 (حسابرسی شده) در سایت کدال و سایت صندوق بارگذاری گردید. 1396/08/20
تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از آنها 1396/06/14