مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1400/02/19
صورتجلسه تصویب مجمع تغییر هزینه متولی صندوق 1400/01/31
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییر هزینه متولی 1400/01/31
صورتجلسه تصویب مجمع تغییر رکن متولی صندوق 1400/01/23
اسامی حاضرین در مجمع در خصوص هزینه های صندوق 1400/01/21 1400/01/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1400/01/08
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییر رکن متولی 1399/12/24
اسامی حاضرین در مجمع در خصوص تغییر رکن متولی 1399/12/09 1399/12/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/11/26
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییرات ماده 19 اساسنامه 1399/11/19
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات ماده 19 اساسنامه صندوق 1399/11/08
اسامی حاضرین در مجمع در خصوص تغییر ماده 19 اساسنامه 1399/09/29 1399/09/29
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29 1399/07/21
صورتجلسه تصویب مجمع جهت تغییر امیدنامه صندوق 1399/07/15
چاپ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/31 در روزنامه رسمی 1399/07/01
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات هزینه حسابرس و نرم افزار در امیدنامه صندوق 1399/06/30
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات ماده 22 و ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق 1399/06/30
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییرات در هزینه نرم افزار و حسابرس در امیدنامه 1399/06/30
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییرات ماده 22 و ماده 17 و 19 اساسنامه 1399/06/30
اسامی حاضرین در مجمع 1399/06/16 1399/06/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/06/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/06/02
صورتجلسه تصویب مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1400/02/31 1399/05/15
مجوز سازمان بورس در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ1400/02/31 1399/05/15
اسامی حاضرین در مجمع 1399/05/13 در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/05/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/05/13
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31تیر ماه 1399 1399/05/08
صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه در خصوص ذخیره سهام (اصلاحیه) 1399/04/02
صورتجلسه مجمع تغییر امیدنامه در خصوص ذخیره سهام (اصلاحیه) 1399/04/02
اسامی حاضرین در مجمع 1399/04/01در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی1398 1399/04/01
اسامی حاضرین در مجمع 1399/03/18 در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی1398 1399/03/18
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییرات بندهای امیدنامه و اساسنامه 1399/03/13
صورتجلسه مجمع تغییر بند 40-44-56 اساسنامه مورخ 1399/01/31 1399/03/13
مجوز سازمان بورس در خصوص افزایش سقف صدور واحدهای صندوق 1399/02/08
اسامی حاضرین در مجمع 1399/01/31 1399/01/31
اسامی حاضرین در مجمع 1399/01/31 1399/01/31
صورتجلسه مجمع 98/10/08( امیدنامه ای) 1399/01/25
اسامی حاضرین در مجمع 1398/12/20 1398/12/20
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع تصویب بخشنامه 12010065مورخ08-10-98 1398/12/11
صورتجلسه مجمع تصویب بخشنامه 12010065مورخ08-10-98 1398/12/11
صورتجلسه مجمع 98/10/08 درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 25.000.000 واحد به 30.000.000 واحد. 1398/10/14
تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای قابل صدور صندوق از25.000.000 واحد به 30.000.000میلیون واحد 1398/10/14
اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/08 در خصوص چگونگی انتشار الکترونیکی آگهیها و اطلاعیههای صندوقهای سرمایه گذاری 1398/10/08
اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/08 در خصوص افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق 1398/10/08
آگهي تغييرات صندوق مبنی بر تمدید مهلت فعالیت صندوق تا99/05/15 1398/08/21
مجوز سازمان بورس در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1398/08/14
صورتجلسه مجمع مورخ1398/07/28ممهور سازمان مبنی بر تمدید مهلت فعالیت صندوق 1398/08/14
اسامی حاضرین در مجمع 1398/07/28 1398/07/28
صورتجلسه مجمع مورخ 98/06/24 ممهور سازمان در خصوص افزایش هزینه نرم افزار صندوق 1398/07/16
اسامی حاضرین در مجمع 1398/06/24 1398/06/24
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی 1397/12/29 1398/04/01
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 1398/04/01
اسامی حاضرین در مجمع 1398/03/19 1398/03/19
تغییر بند 11 امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 15.000.000 واحد به 25.000.000 واحد. 1398/01/25
اسامی حاضرین در مجمع افزایش سرمایه صندوق مورخ 18-01-98 1398/01/18
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع 30-10-97 1397/11/09
صورتجلسه ممهور مورخ 97/10/30مورد تایید سازمان بورس 1397/11/09
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 30-10-97 1397/10/30
مجوز سازمان بورس در خصوص تمدید فعالیت یکساله صندوق افق 1397/09/11
صورتجلسه تمدید مجوز فعالیت صندوق ممهور سازمان 1397/09/11
اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق 1397/09/06
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی 1396/12/29 1397/05/09
نامه تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29 1397/05/09
صورتجلسه مورخ 22/03/97 ممهور سازمان 1397/04/11
موافقت با ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مبنی بر تصویب تمدید 6 ماهه صندوق تا تاریخ 13970910 1397/03/28
اسامی حاضرین در مجمع 1397/03/23 1397/03/23
صورتجلسه مجمع 1397/02/30 مبنی بر تغییرات تبصره 1 ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
تائیدیه سازمان مبنی بر رویه پذیره نویسی جدید صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1397/03/13
صورتجلسه مورخ 1397/02/30 مبنی بر تصویب رویه پذیره نویسی جدید صندوق 1397/03/13
اسامی حاضرین در مجمع 1397/02/30 1397/02/30
صورتجلسه ممهمور سازمان (افزودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوقها) 1397/02/26
افزودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوقها 1397/02/02
اسامی حاضرین در مجمع 1396/12/22 1396/12/22
مجوز سازمان مبنی بر تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/08/21 1396/11/10
صورتجلسه تغییرات کلی صندوق ممهور به مهر سازمان مورخ 1396/08/21 1396/11/10
صورتجلسه تغییر بندهای اساسنامه ممهور به مهر سازمان مورخ 1396/08/21 1396/11/10
صورتجلسه تغییرات کلی صندوق مورخ 1396/08/21 1396/11/09
صورتجلسه مجمع تغییر بندهای اساسنامه 1396/11/07
اسامی حاضرین در مجمع 96/08/21 1396/08/21
اسامی حاضرین در مجمع با موضوع تصویب امیدنامه و اساسنامه و ارسال پیشنویس به سازمان بورس 1396/08/21
صورتجلسه ممهور مورخ 96/06/11 مورد تایید سازمان بورس 1396/07/16
صورتجلسه ممهور مورخ 96/05/28 در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق افق 1396/06/14
فهرست اعضای هیات رئیسه حاضر در مجمع کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده مورخ96/06/11 1396/06/11
فهرست اعضای هیات رئیسه حاضر در مجمع تغییر مدل محاسبه هزینه نرم افزارمورخ96/05/28 1396/05/28
تاییدیه سازمان و صورتجلسه تصویب شده صورت های مالی منتهی به 30اسفند 1395 1396/03/29
فهرست اعضای هیات رئیسه حاضر درمجمع تغییر مدل محاسبه هزینه نرم افزار مورخ96/03/13 1396/03/13
اسامی حاضرین درمجمع مورخ09-03-96 با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 30-12-1395 1396/03/09
صورتجلسه تایید شده توسط سازمان در خصوص تغییر مقطع زمانی تقسیم سود دوره ای 1395/12/15
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 12-11-95 1395/11/16
تایید سازمان درخصوص افزایش حداکثر تعداد واحدهای صندوق از 7.000.000 به 15.000.000 1395/10/07
تایید متولی صندوق در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار 1395/09/16
صورتجلسه تایید شده توسط سازمان در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار 1395/09/16
تایید سازمان بورس در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار 1395/09/16
تایید صورتجلسه مجمع 95/08/23 متولی در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار 1395/09/15
فهرست اسامی حاضران در مجمع افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار مورخ 23-08-95 1395/08/23
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع افزایش حداکثر واحدهای صندوق مورخ 23-08-95 1395/08/23
مجوز سازمان بورس در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و کاهش نرخ پیش بینی 1395/05/30
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 12-04-95 در خصوص تغییرات امیدنامه 1395/05/30
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مورخ 09-03-95 1395/05/26
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 12-04-95 1395/04/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مورخ95/01/31 1395/03/10
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق مورخ 09-03-95 1395/03/09
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع افزایش سقف صندوق مورخ 09-03-95 1395/03/09
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 31-01-95 1395/02/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مورخ29/10/94 1395/01/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مورخ03/11/94 1395/01/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مورخ 28/10/94 1395/01/21
تایید سازمان بورس در خصوص تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق 1394/11/27
تایید سازمان بورس در خصوص افزایش سقف 1394/11/20
تایید سازمان بورس در خصوص تغییر آدرس صندوق 1394/11/14
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 03-11-94 1394/11/05
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 29-10-94 1394/10/30
فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق مورخ 28-10-94 1394/10/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مورخ 09/06/94 1394/08/03