صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1399(حسابرسی شده) 1400/02/22
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1399(حسابرسی شده) 1400/02/22
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31فروردین ماه 1400 1400/02/08
صورت های مالی صندوق سرمايه گذاري مشترک افق کارگزاري بانک خاورميانه براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399(حسابرسي نشده) 1400/02/04
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک افق کارگزاري بانک خاورميانه براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399(حسابرسي نشده) 1400/02/04
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30بهمن ماه 1399 1399/12/06
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 دی ماه 1399 1399/11/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر 1399 1399/10/24
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30آذر1399 1399/10/24
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/06
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30آبان ماه 1399 1399/09/05
صورت_های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور1399 (حسابرسی شده ) 1399/08/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399(حسابرسی شده) 1399/08/19
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30مهر ماه 1399 1399/08/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31شهریور 1399(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31شهریور ماه 1399 1399/07/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31مرداد ماه 1399 1399/06/04
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31خرداد1399 1399/04/28
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/28
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31خرداد ماه 1399 1399/04/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31اردیبهشت ماه 1399 1399/03/10
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند98(حسابرسی شده)(اصلاحی) 1399/02/28
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398.(حسابرسی شده)(اصلاحی) 1399/02/28
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398(حسابرسی شده) 1399/02/22
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398(حسابرسی شده) 1399/02/22
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31فروردین ماه 1399 1399/02/07
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398(حسابرسی نشده) 1399/02/02
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398(حسابرسی نشده) 1399/02/02
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 29اسفند ماه 1398 1399/01/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30بهمن ماه 1398 1398/12/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30دی ماه 1398 1398/11/07
صورت_های مالی صندوق سرمایه_گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30آذر1398 1398/10/18
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30آذر 1398 1398/10/18
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30آذر ماه 1398 1398/10/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30آبان ماه 1398 1398/09/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور 1398(حسابرسی شده) 1398/08/21
صورت_های مالی صندوق سرمایه_گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به 31شهریور1398 (حسابرسی شده ) 1398/08/21
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30مهرماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت_های مالی صندوق سرمایه_گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره  مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور1398(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/03
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 مرداد 1398 1398/06/06
صورت_های مالی صندوق سرمایه_گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29اسفند1397 (حسابرسی شده )اصلاحی 1398/05/14
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 تیر 1398 1398/05/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/24
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31خرداد1398 1398/04/24
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/04
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 (حسابرسی شده) 1398/02/24
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی شده) 1398/02/24
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/09
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 1398/02/04
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29اسفند1397 1398/02/04
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 دی 1397 1397/11/10
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به 30آذر1397 1397/10/26
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به 30آذر1397 1397/10/26
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/05
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور1397(حسابرسی شده) 1397/08/22
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور1397(حسابرسی شده) 1397/08/22
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 مهر1397 1397/08/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور1397 1397/07/28
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور1397 1397/07/28
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 شهریور1397 1397/07/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 تیر 1397 1397/05/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به 31خرداد1397 1397/04/26
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به 31خرداد1397 1397/04/26
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/04
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (حسابرسی شده) 1397/03/13
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده) 1397/03/13
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31اردیبهشت1397 1397/03/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31فروردین1397 1397/02/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی دوازده‌ماهه منتهی به 29اسفند1396 1397/02/05
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی دوازده‌ماهه منتهی به 29اسفند1396 1397/02/05
گزارش ماهیانه صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 بهمن 96 1397/01/15
گزارش ماهیانه صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 29 اسفند96 1397/01/15
گزارش ماهیانه صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30دی 1396 1396/11/08
صورت‌های مالی مياندوره‌ای صندوق افق کارگزاری بانک خاورميانه دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/27
گزارش عملکرد صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/27
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/13
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/08/20
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 1396/06/31(حسابرسی نشده) 1396/07/30
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/شهریور ماه/1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/26
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد1396- اصلاح شده 1396/05/02
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1396 1396/05/01
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
تاییدئه سازمان مبنی بر تصویب صورت های مالی منتهی به 30/12/1395 1396/03/28
اسامی حاضرین درمجمع مورخ09-03-96 با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 30-12-1395 1396/03/09
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395 1396/02/30
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 29/12/1394 1396/02/05
صورت های مالی یک ساله منتهی به 1395/12/30 ( حسابرسی نشده ) 1396/02/04
گزارش عملکرد یکساله صندوق افق برای دوره منتهی به 1395/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 1395/09/30 1395/11/03
صورت های مالی میاندوره ایی منتهی به 30 آذر 1395 - حسابرسی نشده 1395/10/29
گزارش حسابرس وصورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به31 شهریور ماه1395 1395/09/03
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31-06-1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/01
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 31/06/1395 1395/07/24
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/28
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 1394/03/31 1395/04/14
گزارش حسابرس وصورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به29 اسفند ماه1394 1395/03/10
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 29/12/1394 اصلاحی 1395/02/07
صورتهای مالی برای دوره شش ماه و 20 روزه منتهی30-09-1394 1394/10/28
گزارش عملکرد صندوق افق برای دوره منتهی به 30/09/1394 1394/10/23
گزارش حسابرس وصورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به31 شهریور ماه1394 1394/08/30
صورت های مالی میان دوره ای سه ماه و 20 روز منتهی به 31/06/1394 1394/08/13
صورت های مالی میان دوره ای یک ماه و 17 روز منتهی به 31/03/1394 1394/04/31