بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 456,553 6.1 2,466,813 11.32 2,895,967 12.43 3,069,449 13.33
اوراق مشارکت 6,015,650 80.35 12,122,109 55.6 12,438,935 53.41 12,003,799 52.15
سپرده بانکی 2,224,098 29.71 7,016,605 32.18 7,630,955 32.76 7,772,104 33.76
وجه نقد 550 0.01 1,781 0.01 2,546 0.01 157 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,210,957 -16.17 185,298 0.85 297,353 1.28 142,049 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 318,822 4.26 1,599,805 7.34 1,821,642 7.82 1,864,013 8.1