جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,007,828 10 5,101,997 16.44 6,002,384 17.89 5,539,665 15.24
اوراق مشارکت 7,367,642 73.1 16,531,606 53.26 16,507,590 49.19 17,262,821 47.5
سپرده بانکی 3,001,749 29.78 8,928,307 28.77 10,474,277 31.21 12,919,281 35.55
وجه نقد 881 0.01 3,548 0.01 1,849 0.01 178 0
واحد صندوق 45,135 0.45 220,557 0.71 265,386 0.79 284,901 0.78
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,344,857 -13.34 251,659 0.81 308,414 0.92 332,181 0.91
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 610,903 6.06 3,149,374 10.15 4,473,423 13.33 4,330,040 11.92