جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,650,370 11.67 5,862,492 14.04 6,222,302 14.95 5,934,284 14.45
اوراق مشارکت 9,470,582 66.99 21,833,453 52.28 21,525,965 51.74 20,234,801 49.26
سپرده بانکی 4,373,450 30.94 12,995,328 31.12 12,692,502 30.51 13,918,556 33.88
وجه نقد 3,259 0.02 26,943 0.06 25,995 0.06 148 0
واحد صندوق 195,599 1.38 821,448 1.97 786,721 1.89 788,079 1.92
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,556,408 -11.01 221,671 0.53 353,374 0.85 202,432 0.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,225,082 8.67 5,196,287 12.44 5,375,351 12.92 5,116,347 12.46