بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 269,686 4.2 1,459,768 9.44 1,713,776 10.31 1,903,822 10.85
اوراق مشارکت 5,444,698 84.83 10,212,708 66.06 10,531,198 63.33 10,558,915 60.2
سپرده بانکی 1,875,558 29.22 3,760,101 24.32 4,344,651 26.13 4,996,623 28.49
وجه نقد 463 0.01 154 0 148 0 148 0
سایر دارایی ها -1,172,037 -18.26 26,398 0.17 40,299 0.24 80,404 0.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 198,443 3.09 1,072,768 6.94 1,211,037 7.28 1,317,606 7.51