جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 721,132 8.17 3,496,073 13.57 3,679,859 13.58 3,861,226 13.56
اوراق مشارکت 6,713,063 76.04 14,086,742 54.67 14,792,434 54.6 15,213,719 53.43
سپرده بانکی 2,649,198 30.01 7,873,886 30.56 8,329,617 30.75 8,965,282 31.48
وجه نقد 717 0.01 2,799 0.01 4,779 0.02 206 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,276,451 -14.46 172,761 0.67 164,115 0.61 311,085 1.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 480,786 5.45 2,206,271 8.56 2,402,023 8.87 2,468,465 8.67