بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 357,981 5.16 1,951,835 10.59 2,172,069 10.58 2,231,726 10.53
اوراق مشارکت 5,731,175 82.66 11,029,468 59.85 11,748,531 57.25 12,174,086 57.43
سپرده بانکی 2,033,601 29.33 5,352,120 29.04 6,457,139 31.46 6,684,356 31.54
وجه نقد 508 0.01 962 0.01 946 0 158 0
سایر دارایی ها -1,190,226 -17.17 95,344 0.52 144,225 0.7 106,041 0.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 257,080 3.71 1,333,395 7.24 1,449,522 7.06 1,490,555 7.03