بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه در تاریخ 1394/03/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر بند 11 امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از 15.000.000 واحد به 25.000.000 واحد.
افزایش کارمزد حسابرس و تغییر بند 4/3 امیدنامه
صورتجلسه ممهور به مهرسازمان مبنی بر تغییر مقطع زمانی پرداخت سود ١٥/١٢/١٣٩٥
صورتجلسه ممهور به مهرسازمان مبنی بر افزایش حداکثرکارمزد متولی و هزینه نرم افزار ٢٢/١٠/١٣٩٥
صورتجلسه تغیرات صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه ١٨/٠٩/١٣٩٤
صورتجلسه تغیرات صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه ١٢/٠٧/١٣٩٥
صورتجلسه افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از تعداد4.000.000 به تعداد5.000.000 ٢٤/٠٨/١٣٩٥
صورتجلسه افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از تعداد2.000.000 به تعداد4.000.000 ٢٤/٠٨/١٣٩٥
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/05/28
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/06/11
تایید متولی صندوق در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار ٢٢/١٠/١٣٩٥
تایید سازمان بورس در خصوص افزایش کارمزد متولی و هزینه نرم افزار ٢٢/١٠/١٣٩٥
افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از تعداد 7.000.000 به تعداد 15.000.000 واحد ٠٥/١٠/١٣٩٥