ارکان صندوق

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه

متولی صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه به همراه توضیحات

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه به همراه توضیحات