هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر 200 میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
1 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.25 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه دو در هزار (٠.٠٠٢) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ٢٥٠ میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود
4 کارمزد متولی سالانه دو در هزار (٠.٠٠٢) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ٢٥٠ میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن -
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٠٠.٠ میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيبانی آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل توسط مجمع: 1- 250،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 5،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005 از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00003 بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : درصورتی¬که تاریخ ابطال کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه¬گذاری فاصله داشته باشد، در صورت ایجاد سود برای سرمایه¬گذار، تنها اصل مبلغ سرمایه¬گذاری به سرمایه¬گذار بازگردانده خواهد شد و سود سرمایه¬گذاری به آن تعلق نخواهد گرفت. تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد ( روش اولين صادره از اولين وارده)[ مدیر