مجمع صندوق افق در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق وافزودن کارمزد ثبت ونظارت سازمان بورس برصندوقهاي با درآمد ثابت به میزان 0.00005 اندازه صندوق بر اساس مجوز، تا سقف 5.000 میلیون ریال در تاریخ 22/12/1396