پیرو مجمع مورخ 96/08/21 و تایید سازمان به شماره 122/31085 مورخ 96/11/09 سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اصلاحات اساسنامه به تایید ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران رسید