برگزاری مجمع تصویب امیدنامه و اساسنامه و ارسال پیش نویس به سازمان بورس

مجمع صندوق افق در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه و ارسال پیش نویس به سازمان بورس در تاریخ 21/08/1396 باحضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برگزارگردید.