صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای دوره مالی منتهی به تاریخ31 شهریورماه 1396 (حسابرسی شده) در سایت کدال و سایت صندوق بارگذاری گردید.