تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از آنها

مجمع مورخ ١٣٩٦/٠٥/٢٨ درخصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از آنها مندرج در بند ١٠-٣ امیدنامه صندوق افق، مطابق با آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار و کسب مجوز از آن سازمان، از تاریخ ١٣٩٦/٠٦/١٤ مطابق با شیوه جدید مصوب در صورتجلسه مذکور منظور گردید. جهت دسترسی به مشروح تغییرات، صورتجلسه مذکور در تارنمای صندوق بارگذاری گردیده است.