بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 7,650,729,342,100 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,721 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 990,784 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,343 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,614,777

صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي سخن حق

نمودار‌ها