بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 7,878,520,010,716 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,139 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 984,106 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,740 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,753,387

صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي سخن حق

نمودار‌ها